A Népzenei Adattár

Sok népművészeti kincs rejlik Felvidék hagyományőrző vidékein, ahol a népzenegyűjtők a legszebb magyar népdalokkal találkoztak és találkoznak mai is. Egy Népzenei Adattár is lehet ilyen kincsek forrása, melyből meríthet a népdalokat kedvelő és éneklő felvidéki magyarság, főleg az elkövetkező hagyományápoló nemzedék. Azzal, hogy egy Népzenei Adattárban őrizzük a felvidéki magyar népdalokat, tiszteletünket rójuk le a népdalokat megszólaltató elődeink és a népdalokat összegyűjtő jeles népzenekutatók előtt, valamint Ág Tibor népdalgyűjtő, népzenekutató előtt, akinek munkássága nélkül nem lehetnénk e hatalmas kincs birtokában.

A Népzenei Adattár székhelye, munkatársai

A Népzenei a Csemadok Művelődési Intézete mellet működik. A Népzenei Adattár a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának székházában, Dunaszedahelyen található, működésének anyagi és technikai feltételeit a Csemadok Művelődési Intézete, személy szerint Huszár László, a Csemadok Művelődési Intézet igazgatója teremti meg.
A Népzenei Adattár létrejöttében és működésében nagy szerepe volt Ág Tibor népdalgyűjtőnek és népzenekutatónak, aki az adattári lejegyző és rendszerező munkát, valamint az adattár szakmai irányítását a Csemadok különböző szervezeti egységein belül az 1950-es évek közepétől 2007-ig végezte.
A Népzenei Adattár jelenlegi munkatársai Pelle Andrea népzenekutató, a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara Zenetudományi Tanszékének tudományos munkatársa és Huszár Ágnes tanár, antropológus.

A Népzenei Adattár tevékenysége

A Népzenei Adattár tevékenységét a következő területekre oszthatjuk:

 • népzenei gyűjtés, tudományos kutatómunka
 • a népzenei gyűjtemény tudományos feldolgozása és rendszerezése
 • szakmai tanácsadás, közönségszolgálat az amatőr népzenei mozgalom népdalköreinek, népdalénekeseinek, népi zenekaroknak
 • szervezői tevékenységfolyamatos publikáció, népzenei kiadványok készítése
A Népzenei Adattár gyűjteménye és kézi könyvtára


Népzenei gyűjtemény – hangzóanyag, lejegyzések

A Népzenei Adattár gyűjteménye a gyűjtés tartalmát, a gyűjtés helyét, a gyűjtés időpontját és a gyűjtők személyét illetően nagyon sokrétű. A digitális és hagyományos hanghordozókon több mint 15 000 gyűjtési egység található. Nagy részét vokális, kisebb részét hangszeres népzenei gyűjtések és szöveges gyűjtések teszik ki. A gyűjteményben a Felvidék minden tájáról találhatunk gyűjtéseket (Csallóköz, Mátyusföld, Vág és Garam köze, Ipoly-mente, Nyitra-vidék, Gömör, Abaúj-Torna, Kassa-vidék, Bodrogköz, Ung-vidék), melyek az 1950-es évektől napjainkig történtek.
A gyűjtemény meghatározó részét Ág Tibor gyűjtése és a Csemadok többi munkatársainak, elsősorban Takács András, Quittner János, Bodonyi András, Méryné Tóth Margit gyűjtései, valamint a magyarországi kutatókkal (Olsvai Imre, Vargyas Lajos, Sárosi Bálint, Martin György) közösen szervezett gyűjtések anyaga teszi ki. A gyűjtemény részét képezi a Csemadok által több éven keresztül szervezett Nyári Néprajzi Szemináriumok hallgatóinak gyűjtései, önkéntes néprajzi gyűjtők gyűjtései és a Csemadok által kiírt pályázatokra beküldött gyűjtések anyaga.
A Népzenei Adattár gyűjteményébe másolatban bekerültek hazai és magyarországi önálló gyűjtők gyűjtései. Így Bodonyi András, Csáky Károly, Géczi Lajos, Jókai Mária, Lanstyák István és Szvorák Katalin, Nagy Iván, Pelle Andrea, Ürge Mária és Weiszer Eszter gyűjtéseinek hangzóanyaga, Szíjjártó Jenő, Olsvai Imre, Sárosi Bálint és Vargyas Lajos gyűjtéseinek lejegyzései.
A 1990-es évektől a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya támogatásával megvalósult népzenei gyűjtések anyaga is az adattár gyűjteményét bővítik.
Ezek

 • Ág Tibor és gyűjtő kollektíva peredi gyűjtése (1994),
 • Zoborvidéki gyűjtés, melyet a Népzenei Adattár a budapesti MTA ZTI munkatársaival együtt végzett (2002),
 • Pelle Andrea és Huszár Ágnes zoborvidéki gyűjtése (2004),
 • Gömöri gyűjtés, melyen részt vettek az adattár munkatársai és a budapesti MTA ZTI munkatársai és zenetudomány szakos egyetemisták (2004),
 • Medvesalji gyűjtés, amelyen részt vett Ág Tibor, Pelle Andrea, Huszár László és Huszár Ágnes (2005),
  Ipoly-menti gyűjtés, melyen részt vett Tari Lujza, Miháltz Gábor, Pelle Andre és Huszár Ágnes (2006).
 • Bodrogközi gyűjtés, melyen részt vett Pelle Andrea, Sebők Anikó és Huszár Ágnes (2007)

Kottás támlapok gyűjteménye

A Népzenei Adattárban található egy kottás támlapokat tartalmazó gyűjtemény, mely különböző népzenei kiadványokban megjelent felvidéki dalok másolatait tartalmazza.
Kottás támlapok gyűjteményének forrásai:

 • Bartók Béla: A magyar népdal, Budapest, 1924.
 • Kodály Zoltán: A magyar népzene, Zeneműkiadó, Budapest, 1952.
 • Virágos sorozat: Tulipán, Viola, Rózsa, Muskátli, Gyöngyvirág, Százszorszép, Zeneműkiadó, Budapest
 • 111 Táncdal, Zeneműkiadó, Budapest
 • 104 katonadal, Zeneműkiadó, Budapest
 • Szomjas-Schiffert György: Népdalaink a magyar történelemben, Tankönyvkiadó, Budapest, 1984.
 • Kodály Zoltán: A magyar népzene, Példatár, szerk: Vargyas Lajos, Zeneműkiadó, Budapest, 1952.
 • Pongrácz Zoltán: Kéziratos népdalgyűjteménye
 • Ág Tibor: Dalolj velünk, Csemadok KB, Pozsony, 1953
 • Bereczky János – Domokos Mária – Olsvai Imre – Paksa Katalin – Szalai Olga: Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrása, Zeneműkiadó, Budapest, 1984.
 • Ág Tibor – Szíjjártó Jenő: 100 szlovákiai népdal, Osvetový ústav, Pozsony, 1957.
 • Szomjas-Schiffert György: Csallóközi népzenegyűjtés, különlenyomat, MTA, Budapest,
 • Hemerka Olga: Eredeti magyar népi táncok és szokások, Osvetový ústav, Pozsony, 1982.
 • Néprajzi értesítő, Csemadok JB, Losonc, 1983.
 • Dobi Géza: Kismartos, jaj de szép helyen van
 • Vágó Tibor, gyűjtő, Vassányiné S. Zsuzsa, lejegyző: Tulipános láda, 33 dal Bénáról, 1981.
 • Quittner János: Csallóköz táncai, Eredeti magyar népi táncok, Osvetový ústav, Pozsony, 1973.
 • Kerényi György: Gyermekjátékdalok, Zeneműkiadó, Budapest, 1957.
 • Volly István: Karácsonyi és Mária-énekek, Szent István kiadó, Budapest,
 • Ürge Mária: Csallóközi gyermekjátékdalok, Múzeumi értesítő, Csallóközi Múzeum, Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely, 1986.
 • Bartók Béla – Kodály Zoltán, szerk. Kerényi György, sajtó alá rendezte, Magyar Népzene Tára I., Gyermekjátékdalok, MTA, Budapest, 1951.
 • 45 nógrádi népdal, JNK, Losonc, 1984.
 • Zoboralja, Csemadok JB, Nyitra, 1985.
 • Gyermekjátékok, JNK, Dunaszerdahely, 1990.
 • Takács András: Eredeti magyar népi táncok, Osvetový ústav, Pozsony, 1990.
 • Mórocz Károly, szerk.: Kodály nyomában, Alkotó ifjúság, Magyar Tannyelvű Gimnázium, Galánta, 1974.
 • Hemerka Olga – Weiszer Eszter – Bankóné Tóth Ibolya: Kassa-vidéki népi játékok, énekek és hagyományok, Csemadok JB, Kassa, 1983.
 • Zupkó Kornélia: A zenei anyanyelv hagyományozódása és kialakulása a nyitra környéki falvakban, diplomamunka, Nyitra, 1994.
 • Dobszay László – Szendrei Janka: A magyar népdaltípusok katalógusa, MTA, Budapest, 1988.
 • Néprajzi Múzeum, Etnológiai Adattár.
 • Dudich László: Gyermekjátékok, Iuxta danubium 7., gyűjtve: 1923-1932.

Szöveges gyűjtések

A szöveges néprajzi adatok összegyűjtését és feldolgozását is fontosnak tartjuk. Az adattárba került egy gyermekjátékokat, mondókákat, kiolvasókat, lakodalmi verseket és vőfélyverseket tartalmazó gyűjtemény, mely egy pályázati felhívás eredményeként az 1960-70-es években gyűlt össze a Csemadokban.
A szöveges gyűjtések részét képezi a 70-es években, különböző felvidéki adatközlők által kitöltött néprajzi kérdőívek gyűjteménye, mely a Csemadok néprajzi, népzenei és néptáncos szakdolgozóinak egy tapogatózó adatgyűjtése volt.

Néptáncgyűjtések (jegyzőkönyvek, filmek)

A népzenei gyűjteményen kívül a Népzenei Adattárban a felvidéki néptáncgyűjtésekről készült filmeket tartalmazó filmtárat is kialakítunk. Az MTA Zenetudományi Intézetének Filmarchívumából a Népzenei Adattárba kerültek a felvidéki falvakban gyűjtött néptáncok filmfelvételeinek jegyzőkönyvei. Az adattárba fokozatosan bekerülnek a filmek másolatai is.

Kézikönyvtár, hangzó kiadványok

A Népzenei Adattár kézi könyvtárában kb. 984 könyv, 21 szalag, 99 magnókazetta, 19 LP, 17 CD-ROM, 12 Data-CD, 163 CD, 5 VCD, 14 videokazetta, 3 DVD található, melyek magukba foglalják a hazai és magyarországi, ill. más kisebbségi magyar népzenei, néptáncos, néprajzi és egyéb témájú kiadványokat. A könyvtárban magyar és szlovák nyelvű könyveken kívül, tanulmányok, diplomamunkák és folyóiratok is találhatók. A hanghordozók pedig eredeti népzenei felvételeket, népzenei feldolgozásokat, énekelt verseket, klasszikus zenét és kórusműveket tartalmaznak. Szakkönyvtárunk folyamatosan bővül.

A gyűjtemény rendszerezése, a keresés módjai

A felgyűjtött népzenei anyag feldolgozását és rendszerezését Ág Tibor a Csemadok munkatársaként folyamatosan végezte. Az ő munkájának eredményeként a Csemadok Népzenei Adatárában összegyűlt népzenei gyűjtésekről jegyzőkönyvek készültek, és a szalagokon található népdalok egy részének lejegyzései kottafüzetekbe kerültek.
A népzenei gyűjtések tudományos feldolgozása a népzenekutatás jelenlegi lejegyző gyakorlatát követi. A lejegyzéskor a népdal dallamán és szövegén kívül megállapítjuk a népdal zenei jellemzőit, tematikáját, gyűjtésének helyét és időpontját, a gyűjtő(k) nevét és az énekes(ek) adatait: nevét, születési helyét és születési időpontját. Minden dallam a hozzá tartozó adatokkal együtt a lejegyző füzet (kottafüzet) egy-egy külön lapjára kerül. A gyűjtésekről jegyzőkönyvek készülnek, melyek olyan számítógépes adatbázisok, melyek tartalmazzák a gyűjtés adatait, az adatközlők adatait és a felgyűjtött anyag tematikai és zenei jellemzőit. Az egyes gyűjtési egységek jegyzőkönyvei és lejegyzései Ág Tibor által kidolgozott rendszerbe kerülnek.
A szöveges gyűjtések lejegyzése is folyamatosan történik, számítógépbe kerül maga a szöveg és a hozzá tartózó adatok is.
A hozzánk kerülő önkéntes és professzionális gyűjtők gyűjtéseit, illetve az adattár szervezésében történt gyűjtéseket digitalizáljuk, tehát az adatokat elektronikus formában (CD lemezen) őrizzük.
A Népzenei Adattárban levő dallamok közötti keresést a gyűjtések adatait tartalmazó kézi és számítógépes adatbázisok teszik lehetővé.
A Népzenei Adattárban található gyűjtések nagy részéről jegyzőkönyvek készültek, tehát ismerjük az egyes gyűjtési egységek tartalmát. A gyűjtések részletes lejegyzése a gyűjtemény kisebb részét illetően áll rendelkezésre. A még feldolgozásra váró gyűjtések gyűjtési helyét, idejét és a gyűjtő nevét ismerjük, ezek jegyzőkönyvezése és lejegyzése folyamatban van.
A gyűjtemény rendszerezése lehetővé teszi, hogy a vokális és hangszeres népzenei felvételek között keresni lehessen:

 • zenei mutatók (kadencia, szótagszám, dallamszerkezet)
 • a gyűjtés helye és ideje
 • a gyűjtő neve
 • az énekes vagy zenész neve
 • a népdal funkciója és műfaja alapján.

A gyűjtések jegyzőkönyveiben fel van tüntetve, hogy a népzenei gyűjtés mely részéhez kapcsolódik szöveges gyűjtési egység, illetve hol szerepel a gyűjtésben beszélgetés, szöveges néprajzi adat. Így az adatbázisokban rá lehet keresni a szöveges gyűjtésekre.

Együttműködés a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetével

Az MTA Zenetudományi Intézete és a Csemadok Népzenei Adattára közt 2002-ben együttműködési megállapodás született. A két intézmény közti megállapodási magába foglalja a gyűjtemények anyagának kölcsönös átadását, közös gyűjtőutak szervezését, közös népzenei kiadványok elkészítését, valamint saját kiadványok cseréjét. Ez a megállapodás egy régóta, ténylegesen létező együttműködést rögzít írásban, melynek eddigi eredményei:

 • a közösen szervezett Zobor-vidéki (2002), gömöri (2004) és ipoly-menti gyűjtés (2006),
 • a Csemadok Népzenei Adattár gyűjteményének digitalizálása és átadása a ZTI népzenei gyűjteménye számára,
 • népzenei gyűjtések és néptáncgyűjtések (jegyzőkönyvek, filmek) átmásolása a ZTI népzenei gyűjteményéből és filmarchívumából a népzenei adattár gyűjteményébe,
 • saját zenei, népzenei, néptánc-kiadványok, tanulmánykötetek kölcsönös cseréje,
 • közös kiadványok elkészítése:

- Tari Lujza szerk.: A kolonyi templom előtt. Válogatás Ürge Mária népzenegyűjtéséből. Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 32. Dunaszerdahely, 2004.
- Fügedi János – Takács András: Bertóké és társai. Jóka falu hagyományos táncai. Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 34. MTA Zenetudományi Intézete – Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya. Budapest – Dunaszerdahely, 2005.

Közönségszolgálat, szakmai tanácsadás

A Népzenei Adattár létrejöttének egyik célja, hogy a felgyűlt és megőrzött felvidéki népzenei hagyomány visszakerüljön a népdalénekesekhez, népdalkörökhöz, citerazenekarokhoz és parasztzenekarokhoz, hogy azok a Népzenei Adattár népzenei gyűjteményéből is merítve állítsák össze népdalcsokraikat. A Népzenei Adattár ilyen jellegű szolgáltatása lehetővé teszi számukra, hogy helyben tanulmányozzák a szakirodalmat, és válogassanak a gyűjtések anyagából. Ez általában úgy történik, hogy a csoport vezetője felkeresi az adattár munkatársait, és egy bizonyos témához vagy egy bizonyos tájegységhez, faluhoz kapcsolódó hangzóanyagot kér. A felvételek kiválasztása szakmai szűréssel történik, ép népdalváltozatokat másolunk át a csoport számára, mely alapanyagként szolgálhat népdalcsokrok készítéséhez, és ha szükségük van rá a népdalcsokor összeállításához tanácsokat is adunk.

Bíborpiros szép rózsa (Örökség) országos népzenei vetélkedő

A hazai amatőr népzenei mozgalom egyik országos méretű megnyilvánulása a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő, melynek főszervezője a Csemadok Művelődési Intézete és a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya. Ennek a vetélkedőnek a szervezésében, a szereplő népdalkörök és énekesek értékelésében részt vállalnak az adattár munkatársai is. A Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő országos döntője egyben elődöntője a magyarországi Vass Lajos Népzenei Szövetség kárpát-medencei népzenei vetélkedőjének.
A Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedőhöz kapcsolódóan szakmai találkozókat (népi ének képzést, citeraképzést) és népzenei táborokat szerveztünk.
Ezek a következők voltak:

 • Citeraképzés – Dunaszerdahely, 2004. október 2.,
 • Népdalkörvezetők találkozója – Fülek, 2004. október 23., <
 • Népdalkörvezetők találkozója – Szepsi, 2004. november 7.,
 • Népdalkörvezetők találkozója – Dunaszerdahely, 2004. november 20.,
 • Citeraképzés – Dunaszerdahely, 2006. március 11.,
 • Citeraképzés – Dunaszerdahely, 2006. november 4.,
 • Citeraképzés – Dunaszerdahely, 2007. március 9.,
 • I. Népzenei tábor – (népdalkörvezetők és tagok részvételével) Dunaszerdahely, 2006. július 6.-9.,
 • II. Népzenei tábor – (népdalkörvezetők és tagok, valamint citerások részvételével) Dunaszerdahely, 2007. július 18.-22.,
 • III. Népzenei tábor – (népdalkörvezetők és tagok, valamint citerások részvételével) Dunaszerdahely, 2008. július 16.-20.

A Csemadok Művelődési Intézete és a Népzenei Adattár konferenciák szervezését is végzi. Ennek egyik példája a 2001 őszén Népzenei hagyomány a harmadik évezred hajnalán címmel szervezett népzenei konferencia, melyen számos hazai, magyarországi, vajdasági és erdélyi népzenekutató, néptánckutató és népzenetanár is részt vett.

Kiadványok

A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya a Gyurcsó István Alapítvány Könyvek sorozatában vállalta a szlovákiai magyar tájegységek népzenei anyagának kiadását is. Ebben segítségére vannak az adattár munkatársai a népzenei kiadványok a kottagrafikájának elkészítésében. A sorozat népzenei, néprajzi kiadványai:

 • Ág Tibor, szerk.: Vígan zengjetek citorák. Csallóközi betlehemes játékok és mendikák. Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 1. Gyurcsó István Alapítvány, Dunaszerdahely, 1992.
 • Marczell Béla: Csallóköz hiedelemvilága. Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 2. 1994, Dunaszerdahely,
 • Ág Tibor, szerk.: Bíborpiros szép rózsa. Népzenei gyűjtés Peredről. Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 4. Dunaszerdahely, 1996.
 • Ázik, nem fázik. A nagyabonyi népdalkör legkedvesebb dalai. Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 6. Dunaszerdahely, 1996.
 • Barsi Ernő: Tanácsok népdalcsokrok összeállításához. Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 8. Dunaszerdahely, 1997.
 • Marczell Béla: Naptár és néphagyomány. Csallóközi népszokások. Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 9. Dunaszerdahely, 1997.
 • Nagy Iván: Erősíteni szíveket. Balony község népzenei monográfiája. Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 11. Dunaszerdahely, 1998.
 • Ág Tibor: Felsütött a nap sugára. Kelet-Szlovákiai népdalok. Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 15. Dunaszerdahely, 1999. (magnókazetta melléklettel)
 • Móser Zoltán: Körülvesznek engem a dalok. A népdalgyűjtő és népdalíró Czuczor Gergely. Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 17. A Hét Szabadművészet Könyvtára. Dunaszerdahely – Zsámbék, 2000.
 • Ág Tibor, szerk.: Lement a vacsoracsillag. Válogatás Bartók Béla 1910-es nagymegyeri gyűjtéséből. Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 20. Dunaszerdahely, 2001.
 • Ág Tibor: Csináltassunk hírharangot. Nyitra-vidéki népballadák. Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 22. Dunaszerdahely, 2001. (magnókazetta melléklettel)
 • Borsi Ferenc: Mi vagyunk a rózsák. Az érzékiség képi ábrázolása a magyar népdalokban. Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 27. Dunaszerdahely, 2003.
 • Ág Tibor: Semmit sem vétettem Nyitra városának. Nyitra-vidéki magyar népdalok. Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 29. Dunaszerdahely, 2004. (CD-melléklettel)
 • Harmath Lajosné Vörös Kornélia: Köszöntsük a Jézuskát! Régi karácsonyi énekek. Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 31. Dunaszerdahely, 2004.
 • Tari Lujza, szerk.: A kolonyi templom előtt. Válogatás Ürge Mária népzenegyűjtéséből. Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 32. Dunaszerdahely, 2004.
 • Fügedi János – Takács András: Bertóké és társai. Jóka falu hagyományos táncai. Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 34. MTA Zenetudományi Intézete – Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya. Budapest – Dunaszerdahely, 2005.
 • Ág Tibor – L. Jóba Ferenc: Az árgyélus kismadár. Martos falu népzenei hagyománya. Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 36. Dunaszerdahely, 2006.
 • Pelle Andrea: Sej, Bást falu sáros, Óbásttal határos. Medvesalji népdalok. Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 37. Dunaszerdahely, 2006.
 • Ág Tibor: Lement a vacsoracsillag. 2. javított, bővített kiadás, Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 42. Dunaszerdahely. 2008.
 • Bors Éva: Mély kútba tekinték, népi táncos gyermekjátékok, Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 41. Dunaszerdahely 2008.
 • Ág Tibor (ed.): Virágok vetélkedése. Válogatás Szíjjártó Jenő népzenei gyűjtéséből. 2. javított kiadás, Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 43. Dunaszerdahely 2008.

A Népzenei Adattár magára vállalja a felvidéki magyar közművelődés és kultúra, ezen belül a népzenei mozgalom szakmai támogatását és irányítását. Ennek a munkának alapját képezi a népzenei gyűjtemény tudományos feldolgozása, ehhez kapcsolódik népzenei kiadványok készítése és a Bíborpiros szép rózsa országos népzenei vetélkedő szervezése és lebonyolítása.

Huszár Ágnes

A lejegyzőfüzet egy lapja.