Alapadatok

Helység Dunaszerdahely
Utca, hsz., em., ajtó Bacsák 240/13,
P.O.Box 16
Telefon +421- 31-5522478
Fax +421- 31-5509830
Mobil +421- 905-358529
E-mail intezet@csemadok.sk, office.mi@csemadok.sk
Web Honlap link

A Művelődési Intézet Tanácsának tagjai

Elnök: Kiss Péntek József

Tagok:

 • Bárdos Gábor, Somorja
 • Boda Ferenc, Buzita
 • Sebők Valéria, Rimaszombat
 • Görföl Jenő, Jóka
 • Horony Ákos, Dunaszerdahely
 • Sipos Anna, Izsa
 • Varga Norbert, Fülek
 • Duka-Zólyomi Emese, Pozsony
 • Végh László, Somorja
 • Varga László, Nagymegyer

A Csemadok Művelődési Intézetének működési szabályzata

A Csemadok művelődési intézete (a továbbiakban intézet) a Szövetség alapszabályának V. cikkelye (A Szövetség szervezeti egységei) d pontja értelmében, a Szövetség belső egységeként jön létre.

Az alapszabály IX. cikkelyének 5. pontja taglalja létrehozását:

a) az országos elnök javaslatára az Országos Tanács létrehozhatja a Szövetség művelődési intézetét
b) a művelődési intézet fő küldetése a szakmai társulások, a közművelődési közösségek és kulturális csoportok munkájának szakmai segítése,
c) Az intézet saját működési szabályzata alapján tevékenykedik, a szabályzatot az OT hagyja jóvá
d) A művelődési intézet igazgatóját az Országos Tanács Elnöksége nevezi ki.

I. cikkely
A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok Országos Tanácsa (a továbbiakban Alapító) programjával és alapszabályával összhangban, a hagyományőrzés komplexitása érdekében, a szakmai-módszertani tevékenység fejlesztése érdekében, a magyar identitástudat ösztönzése, védelme és közkinccsé tétele érdekében megalapítja a Csemadok Művelődési Intézetét (a továbbiakban Intézet).
II. cikkely

A működési szabályzat szabályozza az intézet státuszát, az alapító és az intézet közötti viszonyt, valamint tevékenység alapvető szempontjait.
Az alapítói jogokat és kötelezettségeket az Országos Tanács gyakorolja.

III. cikkely

Az Intézet megnevezése, székhelye és pecsétje:

Az Intézet neve:  Csemadok Művelődési Intézete  / Osvetový institút Csemadoku
Székhelye: Dunaszerdahely
Az Intézet pecsétje a következő szövegű:  Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely /  Osvetový institút Csemadoku, Dunajská Streda

IV. cikkely

Az Intézet az Országos Tanács által delegáltak alapján önálló jogi személy státusszal rendelkezik.

V. cikkely
Az Intézet alaptevékenysége és célkitűzései

Az Intézet alaptevékenysége:

 1. a szlovákiai magyarság kultúrájának széleskörű felkarolása, közvetítése, szakmai segítése,
 2. nemzeti tudatának megőrzésére irányuló tudományos és egyéb kutatómunka vállalása,
 3. Közvetlen kapcsolatot tart a hazai és külföldi (Kárpát-medencei) hivatásos és amatőr közművelődési intézményekkel, szervezetekkel, közgyűjteményekkel, tudományos műhelyekkel, valamint azokkal az állami, regionális és önkormányzati intézményekkel, amelyeknek feladatköre kiterjed a nemzetiségi (kisebbségi) jellegű tevékenységre is,
 4. A Szövetségen belül segíti a területi választmányok, amatőr együttesek szakmai munkáját,
 5. Koordinálja a Szövetség országos rendezvényeinek szakmai előkészítését, közművelődési-módszertani kiadványainak megjelentetését,
 6. Szakmai képzési programokat szervez, együttműködve a területi választmányokkal.

VI. cikkely
Az Intézet Tanácsa

Az Intézet Tanácsának feladatköre:

 1. értékeli a szakmai és stratégiai tervet,
 2. elemzi és értékeli az Intézet tevékenységének tartalmi kérdéseit, javaslataival segíti ezek megvalósítását,
 3. javaslatot tesz az Alapítónak a művelődéspolitika stratégiájának meghatározására,
 4. javaslatot tesz az Intézet tevékenységének ellenőrzésére, amelyet szükség szerint az Alapító Ellenőrző Bizottsága elvégez,
 5. értékeli az igazgató tevékenységét,
 6. az igazgató kinevezésénél előzetes szakmai véleményt formál, és javaslatot tesz az igazgató kinevezésére,
 7. megköti az igazgatóval az igazgatói szerződést,
 8. szakmai véleményével javaslatot ad a Szövetség díjainak, szakmai elismerések kérdésében,
 9. kinevezi az intézet szakmai munkacsoportjainak, valamint szükség szerint az alkalmi testületek tagjait,
 10. a működési szabályzat értelmében egyéb feladatokat is ellát.

Az Intézet Tanácsának összetétele:

Az Intézet Tanácsa 11 tagú, akiket valamelyik kulturális szakterület terén járatos szakemberek köréből a következő módon választják:

 1. Az Alapító az Országos Tanács tagjai közül 3 személyt javasol az Intézet tanácsába
 2. Az Intézet 2 képviselőjét az Intézet szakszolgálata (szakmai csoportjai) javasolja.
 3. a Tanács további 6 tagját a hazai magyar szakma képviselői alkotják, az intézet szakmai osztályai javaslatai alapján.

Az igazgató nem lehet a Tanács tagja.

Amennyiben a Tanács tagjai szakmai programot végeznek, honoráriumban részesül(het)nek.

Az intézet tanácsának elnöke

 1. Az Intézet Tanácsának működését az elnök vezeti, akit a Tanács alakuló ülésén a Tanács választ meg saját tagjai közül.
 2. A Tanács határozóképes, ha az ülésen legalább 6 tagja jelen van.
 3. A Tanács határozatait egyszerű többséggel hozza meg.
 4. Évente legalább háromszor ülésezik.
Igazgató
 1. Az Intézetet az igazgató képviseli és vezeti.
 2. Hatásköre a szervezési és a szakmai vezetésre egyaránt kiterjed.
 3. Az Intézet igazgatóját a Szövetség alapszabálya IX. cikkelye 5. pontja értelmében az Szövetség országos elnöksége nyilvános pályázat alapján nevezi ki az Intézet Tanácsa előzetesen kikért véleményét követően 5 éves időszakra. A mandátum lejárta után ugyanazt a személyt ismét ki lehet nevezni igazgatónak. A nyilvános pályázat mellett az alapító közvetlenül is felkérhet igazgatójelölteket. Az alapító az igazgatót visszahívhatja.
 4. Az intézet igazgatójának olyan személyt lehet kinevezni, akinek humán irányzatú egyetemi végzettsége van és legalább 5 éves szakmai, és vezetői gyakorlattal rendelkezik a hazai közművelődésben, vagyis az Intézet tevékenységének megfelelő munkakörben.
 5. Az igazgató munkaviszonya meghatározott időre, a mandátum idejére kötődik.
 6. Az igazgató munkáltatói jogkörét az alapító gyakorolja. Az alkalmazottak munkáltatója az igazgató.
 7. A tevékenység sikeres ellátása céljából – az Intézet Tanácsának véleménye alapján – az Intézet igazgatója stratégiai tervet és éves munkatervet dolgoz ki, amelyet a Tanács hagy jóvá.
 8. Koordinálja az Intézet kihelyezett részlegeinek tevékenységét.

Az igazgatói hatáskör:

 1. Szervezi az Intézet tevékenységét.
 2. Biztosítja az Intézet, az Alapító és a nyilvánosság rendszeres tájékoztatását.
 3. Koordinálja az Intézet munkacsoportjainak tevékenységét.
 4. Figyelemmel kíséri az Intézet programjai szempontjából igénybe vehető pályázati hirdetéseket, valamint irányítja az esetleges pályázatok elkészítését.
 5. Rendszeres kapcsolatot tart a Szövetségen kívüli szakmai társaságokkal.

VII. cikkely
Az intézet szervezeti felépítése

Az Intézet szakmai munkacsoportjai:

1. Az Intézetnek 4 szakmai van:

I. Szervezetfejlesztési munkacsoport

a. szervezeti képzések munkacsoportja
b. rendezvénydokumentáció, eseménynaptár
c. szervezeti kommunikáció, információ csere

II. Művelődési munkacsoport

a. Helytörténeti csoport
b. Klubmozgalom
c. Nyelvművelés, irodalom

III. Művészeti munkacsoport

a. népzenei adattár (dokumentálás, archiválás, közönségszolgálat)
b. bábos-gyermek- ifjúsági és felnőtt színjátszó munkacsoport
c. szép szó képzések munkacsoportja
d. hagyományőrző képzések munkacsoportja (néptánc, folklór, népdalkörök, zenekarok)
e. ének, zenei munkacsoport

IV. Könyvtár, szakmai publikációk

2. Az egyes munkacsoportok szakemberei feladatukat állandó munkaviszonyban, vagy tiszteletdíjas állásban végzik.

3. Az Intézet kihelyezett részlegeket hoz létre, ahol megbízott szakemberekkel, szervezőkkel képzéseket rendez.

***

A működési szabályzatot a Csemadok Országos Tanácsa 2004. március 16-án, Ipolyságon tartott ülésén határozatában hagyta jóvá.

Szerkezeti felépítés

1. Az intézet menedzsmentje  
Az intézet igazgatója, a tanács elnöke
Általános programszervező, pályázati elszámoló
Gazdasági szakember, programadminisztrátor
Bérfejtő, könyvelő, jogi-, adó- szaktanácsadó (a bérfejtés ás könyvelés cégi szolgáltatásként)2. Szervezetfejlesztési, dokumentációs, kiadói munkacsoport 

2.1. Szervezetfejlesztési munkacsoport 
A működés helyszíne: Dunaszerdahely
Tevékenységi kör: külső kapcsolatok a partnerszervezetekkel, szervezeti- közművelődési képzések, pályázati tanácsadás, rendezvénydokumentáció, eseménynaptár, szervezeti kommunikáció, információcsere, szervezeti- amatőr csoportok adatbázisa

2.2. Szakkönyvtár, dokumentációs, kiadói, szakmai lap szerkesztősége munkacsoport 
A működés helyszíne: Dunaszerdahely
Tevékenységi kör: Gyűjti és rendszerezi az intézet munkacsoportjai részére a szakmai publikációkat, kezeli a Szövetség honlapjának szakmai részét, szakirányú információs rendszert épít ki az internet segítségével, szervezi és lebonyolítja a kiadvány- és információcserét. Kiszolgáltatja, és részben értékesíti a Gyurcsó István Alapítvány Könyvek szakmai sorozatot, és egyéb közművelődési és módszertani kiadványokat. Szakmai lapot publikál.

3. Művészeti munkacsoport 

3.1.1. Népzenei adattár 
A működés helyszíne: Dunaszerdahely
Tevékenységi kör: A népzenei gyűjtemény feldolgozása, rendszerezése, népzenei lejegyzés, népzenei felvételek szolgáltatása az amatőr népzenei mozgalom csoportjainak és egyéneknek, szakmai képzések (népi énekesek, népdalkörök, citerazenekarok), a Bíborpiros szép rózsa országos népzenei vetélkedő szakmai előkészítése, metodikájának kidolgozása és felügyelete, népzenei kiadványok szerkesztése, webes népzenei adatbázisok előkészítése.
Kapcsolódó fesztivál: Bíborpiros szép rózsa

3.1.2. Hagyományőrző képzések munkacsoportja 
A működés helyszíne: Dunaszerdahely
Tevékenységi kör: (néptánc, folklór, népdalkörök, zenekarok)
Kapcsolódó fesztiválok: Bíborpiros szép rózsa , Országos citeratalálkozó , Országos Népművészeti Fesztivál

3.2.1. Bábos műhely 
A működés helyszíne: Dunaszerdahely
Tevékenységi kör: bábos alapozó és haladó képzések szervezése, a csoportok mentori és metodikai segítője, a Duna Menti Tavasz bábos részének szakmai ügyelője, a regionális fesztiválok szakmai értékelője
Kapcsolódó fesztivál: Duna Menti Tavasz

3.2.2. Gyermek- ifjúsági és felnőtt színjátszó munkacsoport 
A működés helyszíne: Dunaszerdahely
Tevékenységi kör: színjátszó alapozó és haladó képzések szervezése, a Duna Menti Tavasz színjátszó részének, az Egressy Béni Színjátszó Fesztivál szakmai ügyelője, a regionális fesztiválok szakmai értékelője.
Kapcsolódó fesztiválok: Duna Menti Tavasz, Egressy Béni Színjátszó Fesztivál

3.2.3. Szép szó, képzések munkacsoport 
A működés helyszíne: Dunaszerdahely, Rimaszombat
Tevékenységi kör: a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny szakmai előkészítője, a versmondók képzésének szervezése
Kapcsolódó fesztivál:  Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny

3.3.1. Ének, zenei munkacsoport 
A működés helyszíne: Pozsony, Galánta
Tevékenységi kör: a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságával együttműködve, Kodály Napok Csengő Énekszó szakmai előkészítője, a kórusmozgalom szervezője
Kapcsolódó fesztivál: Kodály Napok , Csengő énekszó


Munkatársak

Menedzsment

(1980)
Beosztás: általános programszervező
Szakterület: szervezés
Mgr. (1951)
Beosztás: igazgató
Szakterület: közművelődés
E-mail: intezet@csemadok.sk
Mgr. (1951)
Beosztás: a Művelődési Intézet Tanácsának elnöke
Szakterület: színjátszás
(1955)
Beosztás: gazdasági referens
PhDr. (1949)
Beosztás: főmunkatárs
Szakterület: vers- prózamondás, gyermek színjátszás
E-mail: ekamenarova@chello.sk

Színjátszó műhely

Mgr.
Beosztás: színjátszás
Szakterület: drámapedagógia, képzések

Bábos műhely

Szakterület: a bábozás dramaturgiája
Beosztás: bábszínész
Szakterület: interaktív bábozás
Mgr.
Beosztás: bábozás
Szakterület: bábkészítés
Bsc. (1980)
Beosztás: bábtervező
Szakterület: bábtervező
E-mail: koka.anna@gmail.com
Mgr.
Beosztás: a bábos szakcsoport vezetője
E-mail: anderlova@centrum.sk

Népzenei műhely

Mgr. (1980)
Beosztás: a népzenei adattár kezelője
Szakterület: népzene
E-mail: aagi80@hotmail.com
Bc.
Beosztás: citera szekció
Szakterület: citera
PhD.
Beosztás: népzenei referens
Szakterület: népzene

Hagyományőrző műhely

Mgr.Art
Beosztás: rendező
Szakterület: néptánc
(1981)
Beosztás: néprajzos
E-mail: dubsusie@gmail.com
Mgr. (1968)
Beosztás: folklórkutató
Szakterület: szövegfolklór
E-mail: yarganor@stonline.sk
Beosztás: népszokások
Szakterület: népviselet

Közművelődési műhely

Mgr.
Beosztás: közművelődés-szervezés
Szakterület: felmérések
Mgr.
Szakterület: közművelődés
E-mail: kassa@csemadok.sk
(1983)
Beosztás: művelődésszervező
Szakterület: közművelődés

Dokumentációs műhely

(1980)
Beosztás: technikai munkatárs
Szakterület: digitalizálás, archiválás
E-mail: peti@szottes.sk
mérnök (1973)
Szakterület: webes adatbázisok
E-mail: konkoly@niton.sk